Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden internetdiensten en websites
© 2009 Beerens Business Press (BBP) bv, Woerden

De internetdiensten en websites van Beerens Business Press bv (hierna ook aangeduid met “BBP”
of “wij”) worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de
internetdiensten en websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en
gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van BBP berusten bij BBP,
voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de
internetdiensten en websites van BBP.

BBP behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van BBP bv en
haar toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten en websites van BBP, zowel in haar
geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan
ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede)
het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan BBP c.q. haar
toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten en websites van BBP slechts voor eigen gebruik
raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van
BBP op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm
dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere
beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van BBP en de
totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. BBP noch haar
toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die
op de internetdiensten en websites van BBP is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of
bewuste roekeloosheid van BBP c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is
ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via
de internetdiensten en websites van BBP aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen
die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat
heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel
belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. BBP is niet
aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de
internetdiensten en websites van BBP voor gebruiker.


BBP hanteert Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten met BBP. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden door gebruik
van de link te maken.

Op elk gebruik van de internetdiensten en websites van BBP zijn de volgende voorwaarden van
toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:
- in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
- alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en
- de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.
U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:
- gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze
klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
- het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het
emailadres via de internetdiensten en websites van BBP heeft verkregen;
- het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het
Snel zoeken
Vacatures
Vertrouwelijk
inregio Utrecht
Metier Academy Benelux
inregio Utrecht